Algemene voorwaarden

Ronald Rhijnsburger

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Ronald Rhijnsburger gevestigd te Epen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 61797030 handelend onder de naam Ronald Rhijnsburger
1.2 Website: de website van Ronald Rhijnsburger, te raadplegen via www.ronaldrhijnsburger.nl en alle bijbehorende sub domeinen.( www.desalonfilosoof.nl www.destillesavante.nl )
1.3 Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Ronald Rhijnsburger en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ronald Rhijnsburger en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Ronald Rhijnsburger zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Ronald Rhijnsburger slechts bindend, indien en voor zover deze door Ronald Rhijnsburger uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van Ronald Rhijnsburger afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Er worden verzendkosten gerekend. De kosten hiervan zijn afhankelijk van naar welk land het product verzonden dient te worden. De verzendkosten zijn geïndexeerd aan de kosten die de bezorgdienst hierover (door)berekend.
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ronald Rhijnsburger kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Ronald Rhijnsburger afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.2 Auteursrecht

Auteursrechten; Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Ronald Rhijnsburger verstrekte zaken, zoals boeken, e-boeken, cursussen gelden auteursrechten . De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Ronald Rhijnsburger worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de cursus als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Ronald Rhijnsburger. De copyright / eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij Ronald Rhijnsburger.

3.3 verantwoordelijkheid

De diensten van Ronald Rhijnsburger zijn louter adviserend van aard en deelnemers aan de cursus zijn, net als de geleverde diensten volledig verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Deelnemers aan de cursus die gebruik maken van medicatie en/of onder behandeling staan van psycholoog, psychiater of anders, nemen deel geheel op eigen risico. Ronald Rhijnsburger is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, als gevolg aan het deelnemen van een cursus of geleverde dienst, telefonisch, online of fysiek.

3.4 doorverkoop

Het is als boekhandel niet toegestaan boeken, cursussen van Ronald Rhijnsburger te verkopen via Bol.com.

3.5 Teksten

Wilt u teksten van de website gebruiken dan mag dat enkel met toestemming van Ronald Rhijnsburger en er geen wijzigingen in tekst aangebracht wordt en de naam van Ronald Rhijnsburger eraan toegevoegd wordt.

De cursus “De Salon Filosoof. Wie je bent en wat je hier doet” download is uitsluitend bestemd VOOR EIGEN GEBRUIK.

Verspreiden/delen van dit cursus materiaal is illegaal en strafbaar. Je mag deze PDF en WORD bestanden dus ook niet weggeven of doorverkopen.

Op deze cursus is auteursrecht van toepassing en alle rechten zijn voorbehouden. (algemene voorwaarden kunt u lezen op www.ronaldrhijnsburger.nl)

De inhoud, geheel of gedeeltelijk, mag niet zonder mijn schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gebruikt voor welke doeleinden dan ook.

Scroll naar top